Všeobecné dodacie podmienky

 1. Ponuky

  Naše ponuky sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

 2. Objednávka

  Objednávka musí byť zaslaná písomne alebo faxom a musí obsahovať tieto údaje: obchodné meno, sídlo, telefón, fax, IČO, DIČ, bankové spojenie, predmet, množstvo, požadovanú dobu plnenia, osobu poverenú rokovaním o prevzatí tovaru, miesto a pracovný čas vykládky. K objednávke uplatnenej u predávajúceho prvýkrát, predloží kupujúci kópiu výpisu z Obchodného registra ( nie staršieho ako 3 mesiace). Pokiaľ kupujúci nie je zapísaný v Obchodnom registri, predloží kópiu Živnostenského listu ( nie staršieho ako 3 mesiace) a potvrdenie o registrácii DPH.

 3. Uzavretie zmluvy

  Kúpna zmluva sa uzaviera na základe objednávky kupujúceho vystavením kúpnej zmluvy predávajúcim a jej písomným potvrdením kupujúcim.Zmluvné strany uzavierajúce kúpnu zmluvu sa zároveň zaväzujú, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami vo vzájomných obchodných vzťahoch.

 4. Odstúpenie od zmluvy

  Predávajúci môže od zmluvy uzavretej s kupujúcim odstúpiť, ak mu kupujúci neuhradil predchádzajúcu faktúru ani po lehote jej splatnosti. Takéto porušenie povinností kupujúceho sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

 5. Ceny
  1. Výška kúpnej ceny sa dojednáva v kúpnej zmluve.
  2. Dohodnutú kúpnu cenu môže predávajúci zvýšiť, ak dôjde v období od vystavenia kúpnej zmluvy do jej splnenia k zvýšeniu cien surovín o viac než 5 %. Zvýšenie ceny oznámi predávajúci bez meškania kupujúcemu. V prípade, že kupujúci nebude so zvýšením kúpnej ceny súhlasiť, môže od kúpnej zmluvu odstúpiť, musí však zaplatiť pôvodne dohodnutú cenu za vyrobený tovar.
  3. Kúpna cena tovaru je dohodnutá pri železničnej doprave franco stanice určenia, pri automobilovej doprave do dohodnutého miesta vykládky, ak sa strany nedohodnú inak.

   

 6. Platobné podmienky
  1. Lehota splatnosti faktúr bola dohodnutá na 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je v kúpnej zmluve uvedená iná lehota splatnosti.
  2. Faktúra je zaplatená bez ohľadu na spôsob platenia dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho alebo úhradou v hotovosti v pokladni predávajúceho.
  3. Pri nedodržaní lehôt splatnosti je kupujúci povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za deň omeškania.
 7. Dodacie lehoty a splatnosti dodávky
  1. Dohodnuté dodacie lehoty začínajú bežať okamihom schválenia skúšobných vzoriek alebo tlačových predlôh kupujúcim a po tom, čo predávajúco obdrží od kupujúceho všetky pracovné podklady, potrebné pre vykonanie a vyjasnenie všetkých podrobností zákazky.
  2. Dodávka je splnená týmito spôsobmi:
   • odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu
   • prevzatím tovaru kupujúcim v sídle predávajúceho. Osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru predloží písomné poverenie, v ktorom bude uvedené číslo zákazky (objednávky), počet kusov k prevzatiu, adresa a podpis poverujúceho s pečiatkou.
   • pri nepredložení poverenia na prevzatie tovaru osobou poverenou kupujúcim, ďalej v prípade, že už vyrobený tovar nemôže predávajúci dodať s dôvodu neplatenia predchádzajúcich dodávok kupujúcim a v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim v dohodnutom termíne sa považuje dodávka za splnenú. Tovar v týchto prípadoch môže predávajúci uskladniť na účet a riziko kupujúceho a faktúrovať kupujúcemu.
  3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom splnenia
  4. V prípade nedodržania termínu dodania tovaru kupujúci písomne stanoví primeranú dodatočnú lehotu. Po jej márnom uplynutí môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.
  5. Dodacie lehoty termíny sa predlžujú o obdobie mimoriadnych okolnosti ( vis major), ktoré spôsobili závažnú prevádzkovú poruchu a znemožnili vyrobenie, či odoslanie tovaru.
 8. Rozmery

  Všetky rozmery sa udávajú v mm.

 9. Kvantitatívne odchýlky
  Vzhľadom k technológii výroby je predávajúci oprávnený splniť kúpnu zmluvu v týchto toleranciách množstiev:

  u dodávok do 500 ks ( +,–) 30 %
  u dodávok do 2500 ks ( +,–) 20 %
  u dodávok do 5000 ks ( +,–) 15 %
  u dodávok nad 5000 ks ( +,–) 10 %

  V prípade, že kupujúci požaduje presný počet kusov, účtujú sa podľa počtu kusov k dojednanej cene tieto prirážky:

  do 1000 ks 10 %
  od 1001 do 2500 ks 8 %
  od 2501 do 5000 ks 6 %
  nad 5000 ks 5 %

  I v týchto prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo nepatrných odchyliek množstva – spôsobených chybami pri počítaní.

 10. Záruka za akosť tovaru
  1. Predávajúci ručí za dodanie tovaru. V prípade, že kúpna zmluva alebo zvláštna doba medzi predávajúcim a kupujúcim nestanoví požiadavky na technické znaky akosti tovaru, podmienky kvalitatívnej prebierky tovaru, záručnú dobu, nároky z vád tovaru a pod., platia obchodné zvyklosti.
  2. Predávajúci neručí za nepatrné odchýlky ( rozmery, farba, tlač, lepenie, šitie, hmotnostné rozdiely a pod.), ktoré nemajú podstatný vplyv na používanie tovaru.Nároky z vád tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchod. Zákazníka.
 11. Oznámenie vád pri reklamácii
  1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar hneď po jeho prevzatí a je povinný oznámiť zjavné vady bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 10 dní od fyzického prevzatia tovaru kupujúcim.
  2. Kupujúci je povinný oznámiť skryté vady bez zbytočného odkladu po ich zistení v rámci poskytnutej záručnej doby podľa bodu 10. týchto podmienok.
 12. Palety a paletové vrchnáky
  1. Palety a paletové vrchnáky, ktoré kupujúci prevezme spolu s tovarom, budú fakturované. Na splatnosť faktúry platia ustanovenia bodu 6 týchto podmienok.
  2. Kupujúci môže vrátiť len palety a paletové vrchnáky v dobrom technickom stave na svoje náklady v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia dodávky tovaru a faktúrovať ich pôvodne faktúrovanej cene do 15 dní po odsúhlasení prevzatia prázdnych paliet a vrchnákov.
  3. Poškodené palety nebude predávajúci prijímať späť. Kupujúci si ich môže vyzdvihnúť do 7 dní odo dňa vyrozumenia predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty budú predávajúcim na náklady kupujúceho zlikvidované.
 13. Ochrana priemyselných práv
  1. Ak dôjde vyrobením alebo úpravou podľa návrhov, vzorov a pod., zadaných kupujúcim k porušeniu priemyselných práv tretej strany, nesie všetky dôsledky takého porušenia výhradne kupujúci.
  2. Konštrukčné a tlačové návrhy predávajúceho sú jeho duševným vlastníctvom a iba on má výhradné právo na základe týchto návrhov vyrábať. Predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať všetky náklady vzniknuté pri vývoji návrhov.
 14. Výhrada vlastníctva
  1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na dodaný tovar i na veci vzniknuté prepracovaním alebo spracovaním až do splnenia všetkých v súčasnosti alebo budúcnosti nárokov voči kupujúcemu. Po vystavení faktúry do jej zaplatenia platí výhrada vlastníckeho práva pre zabezpečenie pohľadávky predávajúceho.
  2. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so svojimi záväzkami voči predávajúcemu, môže si predávajúci bez obmedzenia ostatných práv vziať vyhradený tovar späť za účelom uspokojenia splatných pohľadávok voči kupujúcemu ich inak zhodnotiť. V tomto prípad sa záväzok kupujúceho znižuje len o výnos z tohto iného zhodnotenia, po odpočítaní všetkých nákladov spojených s týmto iným zhodnotením. Pokiaľ uzná predávajúci iné zhodnotenie za nutné, zabezpečí kupujúci predávajúcemu alebo povereným osobám okamžite prístup k výhradnému tovaru.
  3. Prípadným prepracovaním alebo spracovaním, ktoré vykoná kupujúci ako výrobca, nevzniknú predávajúcemu žiadne náklady.Pokiaľ dôjde k spracovaniu spojením alebo zmiešaním s iným tovarom, nadobúda predávajúci s kupujúcim spoluvlastníctvo novej veci v pomere kúpnej ceny, dojednanej medzi kupujúcimi a predávajúcimi, k príslušnej kúpnej cene tovaru. Kupujúci bude potom tovar, ktorý je výlučným vlastníctvom predávajúceho alebo aj v spoluvlastníctve predávajúceho s kupujúcim, za predávajúceho ako uschovateľ s obchodnou starostlivosťou opatrovať.
 15. Všeobecné ustanovenia
  1. Kupujúci nemá právo nároky zo zmluvy s predávajúcim postúpiť tretej strane.
  2. V prípade sporu v obchodných veciach s tuzemskou stranou príslušnosť súdu vychádza z ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. V prípade, že kupujúci má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, bude spor prejednávať Rozhodcovský súd pri Slovenskej Obchodnej a priemyselnej komore.
  3. Tieto obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.